WEB GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLKELERİ

WEB GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLKELERİ

SÜT KARDEŞLER
WEB GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLKELERİ
 

 1. AMAÇ VE KAPSAM
İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri (“İlkeler”), Süt Kardeşler Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş (“SÜT KARDEŞLER”, “Şirket” yahut “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunmasına ilişkin kabul ettiği ilkeleri düzenlemekte ve Müşteri, Aday Müşteri, Üçüncü Kişi, Çevrimiçi Ziyaretçi (“Kişi Grupları”) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak kişisel veri işleme ilkelerini belirlemekte ve söz konusu kişi gruplarını aydınlatmayı hedeflemektedir.
 
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER
SÜT KARDEŞLER olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.
 
 1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Kişisel verilerinizin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.
 
 1. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Meşru menfaatleriniz dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler SÜT KARDEŞLER bünyesinde oluşturulmaktadır.
 
 1. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Kişisel verileriniz açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir.
 
 1. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Kişisel verileriniz, öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla ilintili ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.
 
 1. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel verileriniz SÜT KARDEŞLER Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
 
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI
Kişisel verileriniz, SÜT KARDEŞLER tarafından, aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde işleyebilmektedir.
 
 1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, kişisel verileriniz işlenebilecektir.
 
 1. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.
 
 1. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.
 
 1. SÜT KARDEŞLER’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.
 
 1. Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi
Kişisel verileriniz tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde, işlenebilecektir.
 
 1. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.
 
 1. Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi
SÜT KARDEŞLER’in meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.
 
 1. Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi
Kişisel verileriniz, işbu İlkelerde belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir.
 
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ
 
Veri Sahibi Veri Kategorileri
Müşteri Kimlik
Finansal Bilgiler
İşlem Güvenliği
Müşteri İşlem Bilgileri
Fiziksel Mekan Güvenliği
Görsel ve İşitsel Bilgiler
İletişim 
Aday Müşteri Kimlik
İletişim
Müşteri İşlem Bilgileri
Görsel ve İşitsel Bilgiler
Fiziksel Mekan Güvenliği
İşlem Güvenliği
Üçüncü Kişi Kimlik
İletişim
Fiziksel Mekan Güvenliği
Finansal Bilgiler
İşlem Güvenliği
Diğer Bilgiler
Çevrimiçi Ziyaretçi İletişim
İşlem Güvenliği
 
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
SÜT KARDEŞLER’de, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ilgili kişi grubuna göre aşağıdaki amaçlar ile kişisel veriler işlenebilmektedir.
 
 1. MÜŞTERİ
Müşteri kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirilmesi, denetim faaliyetlerinin yönetilmesi, iletişim faaliyetlerinin yönetilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, şirketin yüklendiği mal ve hizmet süreçleri ile destek hizmetlerinin yürütülmesi ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 
 1. ADAY MÜŞTERİ
Aday Müşteri kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde,
 
 1. ÜÇÜNCÜ KİŞİ
Üçüncü Kişi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından sunulan hizmetlerden faydalandırılabilmesi için gerekli iş ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, fiziksel mekan güvenliğinin temini, Şirket tarafından sunulan hizmetlerin önerilmesi ve tanıtılması ile sözleşmenin ifası amaçlarıyla işlenebilecektir.
 
 1. ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ
Çevrimiçi Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, reklam, tanıtım ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.
 
 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz; yurt içi ve yurt dışı yerleşik grup şirketlerimize, iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere, işbu İlkeler 3. ve 5. maddesinde yer verilen ilke ve amaçlar ile 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.
 
 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
SÜT KARDEŞLER’e iletilen kişisel verileriniz ilgili kişi gruplarına göre aşağıdaki şekilde işlenmektedir.
 
 1. MÜŞTERİ
Müşteri kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer aldığı üzere; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine veya açık rızanıza dayanılarak; fveri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.
 
 1. ADAY MÜŞTERİ
Aday Müşteri kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer aldığı üzere; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine veya açık rızanıza dayanılarak; fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.
 
 1. ÜÇÜNCÜ KİŞİ
Üçüncü Kişi kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer aldığı üzere; kanunlarda açıkça öngörülmesi ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ya da veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak veya açık rızanız alınarak, fiziki, elektronik ortam, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.
 
 1. ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ
Çevrimiçi Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak veya açık rızanız alınarak otomatik yolla işlenmektedir.
 
 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ
SÜT KARDEŞLER, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına, yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler almaktadır.
 
Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanmaktadır.
 
SÜT KARDEŞLER, kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.
 
 1. ÜÇÜNCÜ TARAF KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TAAHHÜTLER
Kişi Grupları tarafından iletilen, 3. kişilere ilişkin, kişisel bilgileri, SÜT KARDEŞLER tarafından işlenebileceği Kişi Grubu tarafından kabul edilir ve rıza verilir.İlgili Kişi Grubu, ayrıca iletilen kişilere ve bilgilerine yönelik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun gerekli bilgilendirmeyi yaptığını ve izinleri aldığını taahhüt eder.Aksi durumdaki oluşacak zararlar ilgili Kişi Grubu nezdinde kalacaktır.
 
 1. BAŞVURU USUL VE ESASLARI
İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; sutkardesler@hs01.kep.tr KEP adresimize, kvkk@sutkardesler.com.tr e-mail adresimize, sistemimizde bulunan ve size ait olduğu ispat edilebilen kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile, veya “Bergama-Çanakkale Yolu üzeri 10. km. Karaçetlenbik Mevkii Bergama, İzmir” adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu SÜT KARDEŞLER olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, SÜT KARDEŞLER tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
 

Top